Register in Network Register in Network Subscribe Subscribe Guestbook Guestbook RSS RSS Sitemap Sitemap Հայերեն English
Caption goes here...
Women entrepreneurs of the Republic of Armenia in www.businesswoman.am

Register your business in www.businesswoman.am.

Suscribe information about your business, add announcements, picture. 

Be aware on other women entrepreneurs activities througout the Republic of Armenia.

Raise questions and find partners.

BECOME a Women Entrepreneurs Network Member!   

"Women Entrepreneurship Development in Armenia"

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English.

"Armenian Young Women's Association"

"Armenian Young Women's Association" (AYWA) was founded in 2004.

AYWA is a non-profit, non-governmental organization comprised of young people united in their determination to improve the status of women in Armenia, regardless of political affiliation, educational/cultural background, ethnic origin or religious outlook. AYWA's missions to lead social change and to achieve equality of opportunity and reward for all Armenian women, is an integral element in transforming into a just and productive society for all.

Ճանաչողական այցեր ՀՀ Կին ձեռներեցների ցանցի շրջանակներում

- ՀՀ կին ձեռներեցների միջև կապի և համագործակցության ամրապնդում
- ՀՀ կին ձեռներեցների` միմյանց գործունեությանը ծանոթանալու հնարավորություն,
- ՀՀ Կին ձեռներեցների ցանցի անդամների անդամների գործունեության մասին տեղեկատվության տարածում
- Հաջողված փորձի ներկայացում:
Ուղադրություն. Եթե ցանկանում եք լինել ճանաչողական այցի հյուրընկալող, ապա հերթագրվեք` դիմելով ՀԵԿԱ-ի գրասենյակ:

Facebook
Facebook Group
Twitter
YouTube
Flickr
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԱՄՆ-Ի ԴԵՍՊԱՆ ՋՈՆ ՀԵՖԵՐՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԵԼ Է ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՏԵՍԱԲԼՈԳԸ, ՈՐԻ ԹԵՄԱՆ ԵՂԵԼ Է ՁԵՌՆԵՐԵՑ ԿԱՆԱՅՔ:
HayKar
Nurik Community and Tourism Development Center
Announcements View more

Classes by Kid's Club Yerevan

22/08/2016

Kid's Club Yerevan- member of the Women Entrepreneurs Network in Armenia, soon will start lesson preparation classes for children aged from 6 to 14.

 

EU4BUSINESS Events started

06/07/2016

From July 6, 2016 EU4BUSINESS events started.

International Conference Of Women Entrepreneurs, 7-12 June 2015, Yerevan, Armenia
Events
Online Exhibition
Poll
ՀՀ-ում փոքր և միջին ձեռներեցության ոլորտում կանանց ձեռնարկատիրական ներգրավվածությունը գտնվում է դեռևս ոչ բավարար մակարդակի վրա: Ըստ ձեզ, ինչո՞վ է դա պայմանավորված.
HayKar Studio