Register in Network Register in Network Subscribe Subscribe Guestbook Guestbook RSS RSS Sitemap Sitemap Հայերեն English
Frequently Asked Questions

ՀՀ ռեզիդենտ համարվող առևտրային կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը, այդ թվում` նոր ստեղծված (պետական գրանցում ստացած կամ հաշվառված) կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը:

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 13.7, մաս 2

Նախորդ օրացուցային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով մատակարարված ապրանքների և մատուցված ծառայությունների (կատարված աշխատանքների) իրացումից հասույթը (իրացման շրջանառություն)՝ առանց ԱԱՀ-ի, չպետք է գերազանցի 18.0 մլն դրամը (18.0 մլն դրամ իրացման շրջանառության մեջ հաշվի է առնվում նաև հաստատագրված վճարներով և (կամ) արտոնագրային վճարներով հարկվող գործունեության տեսակների մասով իրացման շրջանառությունը):

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 13.7, մաս 3

Եթե իր գործունեությունն իրականացնում է բացառապես իր ընտանիքի անդամների միջոցով (անկախ աշխատանքային կամ քաղաքացիաիրավական պայմանագիր կնքելու հանգամանքից):
 

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 13.7, մաս 2, կետ 1

 • Եթե առևտրային կազմակերպությանը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը պատկանում է այլ ռեզիդենտ համարվող առևտրային կազմակերպության կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալի 20 տոկոս և ավելի փայաբաժինը (բաժնետոմսը, բաժնեմասը),
 • Եթե առևտրային կազմակերպության կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալի որևէ մասի սեփականատեր հանդիսացող ընտանիքի անդամին պատկանում է այլ ռեզիդենտ համարվող առևտրային կազմակերպության կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալի 20 տոկոս և ավելի փայաբաժինը (բաժնետոմսը, բաժնեմասը):

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 13.7, մաս 4

Մինչև այդ տարվա փետրվարի 20-ը (ներառյալ) պետք է ներկայացնել վերադաս հարկային մարմնի ղեկավարի հաստատած ձևով (ՀՀ ՖՆ 08.09.2014թ. N 586-Ն հրաման) ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու վերաբերյալ հայտարարություն և ընտանեկան ձեռնարկատիրությունում ներգրավված անձանց` ընտանիքի անդամ լինելը հիմնավորող համապատասխան փաստաթղթեր (ցանկը սահմանված է` ՀՀ ՖՆ 23.01.2015թ. N1 պաշտոնական պարզաբանմամբ):


«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 13.8, մաս 5, կետ 1

Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտներն ազատվում են ընտանեկան ձեռնարկատիրության մասով առաջացող բոլոր պետական հարկերից:

Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 13.10, մաս 1

Յուրաքանչյուր անձի համար ամսական 5 հազար դրամի չափով` մինչև եկամուտների հաշվարկման ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը (ներառյալ), որը նրանց համար համարվում է եկամտային հարկի գծով վերջնական հարկային պարտավորություն:


«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 13.10, մաս 1,
ՀՀ ՖՆ 23.01.2015թ. պաշտոնական պարզաբանում N 3, կետ 8

Յուրաքանչյուր հաշվետու տարվա համար մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա փետրվարի 1-ը ներկայացնում է

 •  իրացման շրջանառության վերաբերյալ հաշվետվություն,
 •  եկամտային հարկի տարեկան անձնավորված հաշվետվություն:


«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 13.10, մաս 2,
ՀՀ ՖՆ 08.09.2014թ. N 587-Ն հրաման

Համապատասխան հաստատագրված և (կամ) արտոնագրային վճարը (վճարները), եկամտային հարկ` ամսական 5 հազար դրամի չափով, ինչպես նաև սոցիալական վճար (վճարող հանդիսանալու դեպքում)` ամսական 5 հազար դրամի չափով, հարկային մարմին ներկայացնելով տարեկան եկամուտների մասին պարզեցված հաշվարկ:


ՀՀ ՖՆ 23.01.2015թ. պաշտոնական պարզաբանում N 3, կետ 7

Հարկային հաշիվ չհանդիսացող հաշվարկային փաստաթղթեր` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ առանց ԱԱՀ-ի դրույքաչափի և գումարի վերաբերյալ նշում կատարելու:


«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 13.11, մաս 1, մաս 2

Առաջին դեպքում կիրառվում է նախազգուշացում, իսկ նախազգուշացումը կիրառելուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում, խախտումը երկրորդ անգամ կատարելու դեպքում ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտը դադարում է օգտվել ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտների հարկման արտոնյալ համակարգից:


«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 13.13, մաս 2, կետ 2

Նախորդ օրացուցային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով մատակարարված ապրանքների և մատուցված ծառայությունների (կատարված աշխատանքների) իրացումից հասույթը (իրացման շրջանառություն)՝ առանց ԱԱՀ-ի, չպետք է գերազանցի 115.0 մլն դրամը (115.0 մլն դրամ իրացման շրջանառության մեջ հաշվի է առնվում նաև հաստատագրված վճարներով և (կամ) արտոնագրային վճարներով հարկվող գործունեության տեսակների մասով իրացման շրջանառությունը):


«Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 4, մաս 2

Մինչև այդ տարվա փետրվարի 20-ը հաշվառման վայրի հարկային մարմին անհրաժեշտ է ներկայացրել շրջանառության հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ հայտարարություն (ՀՀ ՖՆ 31.10.2014թ. հրաման N 764-Ն):


«Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 4, մաս 1, կետ 1

Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելուց դադարելու օրվանից մինչև այդ օրվան հաջորդող 20-րդ օրն (ներառյալ):

«Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 4, մաս 1, կետ 3

 •  Եթե առևտրային կազմակերպության կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալի 20 տոկոս և ավելի փայաբաժինը (բաժնետոմսը, բաժնեմասը) պատկանում է ՀՀ այլ ռեզիդենտ հանդիսացող առևտրային կազմակերպությանը կամ անհատ ձեռնարկատեր կամ նոտար հանդիսացող ֆիզիկական անձին,
 • Եթե առևտրային կազմակերպության կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալի 20 տոկոս և ավելի փայաբաժինը (բաժնետոմսը, բաժնեմասը) պատկանում է անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող այն ֆիզիկական անձին, որին միաժամանակ պատկանում է ՀՀ այլ ռեզիդենտ հանդիսացող առևտրային կազմակերպության կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալի 20 տոկոս և ավելի փայաբաժինը (բաժնետոմսը, բաժնեմասը),
 •  Եթե առևտրային կազմակերպությանը, անհատ ձեռնարկատիրոջը կամ նոտարին պատկանում է ՀՀ այլ ռեզիդենտ հանդիսացող առևտրային կազմակերպության կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալի 20 տոկոս և ավելի փայաբաժինը (բաժնետոմսը, բաժնեմասը):


«Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 4, մաս 3, կետ 4

Հայտարարությունում նշված օրվանից (բայց միասնական հայտարարությունը ներկայացնելու օրվան նախորդող 30-րդ օրվանից ոչ շուտ) մինչև հայտարարությունում նշված տարվա ավարտը:


«Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 5, մաս 1, կետ 1

Երրորդ խախտումն արձանագրելու օրվանից մինչև խախտումը կատարելու օրացուցային տարվան հաջորդող մեկ տարին լրանալը:

«Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 4, մաս 3, կետ 4,
«Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 5, մաս 1, կետ 6

ՀՀ ռեզիդենտ և  ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք, ինչպես նաև անհատ ձեռնարկատերերը:


«Արտոնագրային վճարների մասին» ՀՀ օրենք, հավելված 8, կետ 1,
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 14.09.2012թ. պաշտոնական պարզաբանում N25, կետ 1

 • հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեությունը.
 • թեթև մարդատար մեքենայով ուղևորափոխադրումը.
 • վարսավիրական ծառայությունների մատուցման գործունեությունը.
 • ավտոտեխսպասարկման կայանների (կետերի) գործունեությունը.
 • ավտոկանգառների գործունեությունը.
 • բիլիարդ կամ սեղանի թենիս խաղերի կազմակերպումը.
 • մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով սննդի առևտրի կամ խաղերի կազմակերպման գործունեությունը (բացառությամբ շահումով խաղերի և խաղատների գործունեության).
 • ատամնաբուժական կամ ատամնատեխնիկական գործունեությունը.
 • անշարժ գույքի առքուվաճառքի կամ վարձակալության միջնորդային գործունեությունը:

«Արտոնագրային վճարների մասին» ՀՀ օրենք, հավելված 7, կետ 1

 •  հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեությունը,
 • վարսավիրական ծառայությունների մատուցման գործունեությունը,
 • ավտոկանգառների գործունեությունը,
 • բիլիարդ կամ սեղանի թենիս խաղերի կազմակերպումը:


«Արտոնագրային վճարների մասին» ՀՀ օրենք, հավելված 8, կետ 4

 • ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկներ,
 • շահութահարկի տարեկան հաշվարկ:


ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 14.09.2012թ. պաշտոնական պարզաբանում N25, կետ 3,
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 22.01.2014թ. հրաման N18, կետ 6

Մինչև 120.000 դրամ ամսական հարկվող եկամտից` 24.4 տոկոս, 120.000 դրամից մինչև 2 մլն. դրամ` 29.280 դրամին գումարած 120.000 դրամը գերազանցող գումարի 26 տոկոսը, իսկ 2 մլն. դրամից ավելի դեպքում` 518.080 դրամին գումարած 2 մլն. դրամը գերազանցող գումարի 36 տոկոսը:

«Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 10, մաս 1, կետ 1

Ամսական 5.000 դրամի չափով` յուրաքանչյուր ամսվա համար մինչև տվյալ ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը (ներառյալ):

«Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 10, մաս 8

Յուրաքանչյուր ամսվա համար այդ ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ից ոչ ուշ:


«Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 13, մաս 2, կետ 1
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 26.06.2012թ. հրաման N 197-Ն

Յուրաքանչյուր ամսվա համար այդ ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ից ոչ ուշ:


«Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 13, մաս 2, կետ 2
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 07.06.2012թ. հրաման N 175, հրահանգ, հավելված 1

Բացառապես էլեկտրոնային եղանակով:


«Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 13, մաս 2

Հաշվարկման (պասիվ եկամուտների և (կամ) քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի շրջանակներում աշխատանքների կատարման (ծառայությունների մատուցման) դիմաց վճարման) ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ից ոչ ուշ:


«Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 14

Եթե չձևակերպված վարձու աշխատողների քանակը մեկից երեք է` 60.000 դրամ, չորսից վեց է` 150.000 դրամ, յոթից ինն է` 300.000 դրամ, գերազանցում է ինը` 600.000 դրամ:


«Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 25, մաս 5

International Conference Of Women Entrepreneurs, 7-12 June 2015, Yerevan, Armenia
Events
HayKar Studio